ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់
J-41 Front office manager 2 posts ការិយាល័យជួរមុខ 19-Jan-2023 19-Feb-2023 បង្ហាញ
J-40 អ្នកទទួលភ្ញៀវ ការិយាល័យជួរមុខ 26-Aug-2022 26-Aug-2022 បង្ហាញ
J-33 ជំនួយការចុងភៅកំរិត៣ ការិយាល័យជួរមុខ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
J-32 ជំនួយការចុងភៅកំរិត២ ការិយាល័យជួរមុខ 27-May-2022 27-Jun-2022 បង្ហាញ
J-29 Front Office Supervisor at LONGBAY HOTEL ការិយាល័យជួរមុខ 01-May-2022 31-May-2022 បង្ហាញ
J-28 Front Office Officer / Guest Relationship Officer at HGB Group Co,. Ltd ការិយាល័យជួរមុខ 01-May-2022 31-May-2022 បង្ហាញ
J-27 Front Office Associate (Afternoon) at Luxcity Hotel & Apartment ការិយាល័យជួរមុខ 01-May-2022 31-May-2022 បង្ហាញ
J-26 Front Office Receptionist at SUNWAY HOTEL PHNOM PENH ការិយាល័យជួរមុខ 19-Apr-2022 19-May-2022 បង្ហាញ
J-25 MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER ការិយាល័យជួរមុខ 27-Apr-2022 21-Apr-2022 បង្ហាញ
J-24 ENGINEERING ADMINISTRATION ការិយាល័យជួរមុខ 27-Apr-2022 21-May-2022 បង្ហាញ
J-22 អ្នកបើក រម៉កកង់បី ការិយាល័យជួរមុខ 06-Apr-2022 05-May-2022 បង្ហាញ
J-20 Front Desk_Night Audit ការិយាល័យជួរមុខ 06-Apr-2022 05-May-2022 បង្ហាញ
J-18 Car Park Supervisor ការិយាល័យជួរមុខ 06-Apr-2022 05-May-2022 បង្ហាញ
J-15 Housekeeping ការិយាល័យជួរមុខ 09-Mar-2022 13-Mar-2022 បង្ហាញ
J-14 Resort Manager ការិយាល័យជួរមុខ 22-Feb-2022 10-Apr-2022 បង្ហាញ
J-13 Front Desk Associate ការិយាល័យជួរមុខ 22-Feb-2022 09-Mar-2022 បង្ហាញ
J-11 Account Manager_Province Phnom Penh, Kampong Cham, Koh Kong ការិយាល័យជួរមុខ 22-Feb-2022 18-Mar-2022 បង្ហាញ
J-10 ផ្នែក គិតលុយ (3នាក់/ប្រុសឬស្រី) ភ្នំពេញ-បន្ទាន់ ការិយាល័យជួរមុខ 22-Feb-2022 18-Mar-2022 បង្ហាញ
J-5 Receptionist and Admin ការិយាល័យជួរមុខ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ