អំពីយើង


នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ នៃក្រសួងទេសចរណ៍

មានការិយល័យក្រោមចំណុះ :

  • ការិយាល័យគុណភាព និងស្តង់ដា
  • ការិយាល័យជម្រុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមក
    ​នៃអ្នកជំនាញទេសចរណ៍អាស៊ាន
  • ការិយាល័យបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
  • ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទេ្ទសក៍ទេសចរណ៍
  • ការិយាល័យចុះបញ្ជីនិងទីផ្សារការងារជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
  • ការិយាល័យវាយតម្លៃនិងទទួលស្គាល់អ្នកជំនាញទេសចរណ៍ជាតិ និងអាស៊ាន
Second slide