បដិសណ្ឋាកិច្ច និងការគួរសមភ្ញៀវ

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ មើលវីដេអូ និងឯកសារ
អាចសិក្សាគ្រប់ពេលវេលា

អ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សា :

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត