អនុវត្ត​ការងារ​ស្រប​តាម​នីតិវិធី​អនាម័យ​នៅ​កន្លែង​ការងារ

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ មើលវីដេអូ និងឯកសារ
អាចសិក្សាគ្រប់ពេលវេលា

អ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សា :

 • Identify relevant workplace hygiene procedures that need to be adhered to
 • Identify enterprise standards and legislated requirements that apply to relevant workplace hygiene procedure
 • Follow workplace hygiene procedures in accordance with enterprise standards and legislated requirements
 • Receive, handle and store all food items according to enterprise standards and legislated requirements
 • Prepare, serve and store food in compliance with enterprise standards and legislated requirements
 • Clean food-related items, utensils and areas in compliance with enterprise standards and legislated requirements
 • Identify potential food, personal, environmental and other risks in the workplace promptly
 • Take action to minimise or remove the risk of food contamination within the scope of individual responsibility
 • Handle and dispose of food waste and rubbish in compliance with enterprise standards and legislated requirements
 • Identify the enterprise standards and legislated requirements that apply to personal practices and presentation for food handling staff
 • Follow enterprise standards and legislated requirements that apply personal practices and presentation for food handling staff

តម្រូវការ

 • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
 • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត