អនុវត្ត​នីតិវិធី​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​អាជីព

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ មើលវីដេអូ និងឯកសារ
អាចសិក្សាគ្រប់ពេលវេលា

អ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សា :

 • Explain relevant health and safety information, including enterprise specific details, accurately and clearly to staff
 • Make health and safety information accessible to staff
 • Identify and report workplace hazards and risks promptly by maintaining close contact with day to day workplace operations
 • Implement and monitor risk control procedures in accordance with enterprise and legal requirements
 • Evaluate and adjust risk control procedures as required
 • Identify health and safety training needs through regular workplace monitoring
 • Arrange training interventions as appropriate on a timely basis
 • Complete records accurately in accordance with enterprise and legal requirements
 • Aggregate information and data from work area records are used to identify hazards and monitor risk control procedures in work area

តម្រូវការ

 • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
 • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត