ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់
J-23 Pastry & Bakery School Director ផលិតម្ហូបអាហារ 27-Apr-2022 20-May-2022 បង្ហាញ
J-12 ចុងភៅ (Commis) ផលិតម្ហូបអាហារ 22-Feb-2022 20-Mar-2022 បង្ហាញ
J-4 Commis Chef ចុងភៅអឺរ៉ុប កម្រិត១ ផលិតម្ហូបអាហារ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ
J-2 Japanese Chef ផលិតម្ហូបអាហារ 01-Feb-2022 28-Feb-2022 បង្ហាញ