ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

លេខកូដ មុខរបរ ផ្នែក ចាប់ផ្តើម ផុតកំណត់
J-19 Admin Laundry គេហកិច្ច 30-Nov--0001 30-Nov--0001 បង្ហាញ
J-17 អ្នករៀបចំបន្ទប់ (Housekeeping Attendant) គេហកិច្ច 06-Apr-2022 04-May-2022 បង្ហាញ
J-8 Housekeeping គេហកិច្ច 17-Feb-2022 13-Mar-2022 បង្ហាញ