ភាសាចិនកម្រឹតដំបូង - Hybrid + Full Time

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 26-04-2022

ព័ត៌មានសិក្សា

សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ៍ និង សុក្រ
វេលាម៉ោង ២:៣០ ដល់ ៤:៣០ រសៀល
អង្គារ៍          2:30 pm--3:00 pm watch recorded videos

                   3:00 pm--4:00 pm online lecturer and answer the questions

និង សុក្រ     2:30 pm--4:00 pm practice and answer the questions

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត