ថ្នាក់ភាសាចិនកម្រឹតដំបូង - សៀវភៅទី ១ (Long Term)

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 25-01-2022

ព័ត៌មានសិក្សា

ការសិក្សារនឹងចាប់ផ្តើម ក្រោយថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន

សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ៍ និង ព្រហស្បត្តិ៍
វេលាម៉ោង ៣:៣០នាទី ដល់ ៥:០០នាទី រសៀល 

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត