ថ្នាក់ភាសាចិន - សៀវភៅទី ២ (Long Term)

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 11-02-2022

ព័ត៌មានសិក្សា

សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ ចន្ទ និងសុក្រ
វេលាម៉ោង 3:30 ដល់ 5:00 ល្ងាច
សិក្សាពេញ១ឆ្នាំ លើ សៀវភៅ ទី២

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត