ជំនាញធ្វើនំ និងបង្អែម អាស៊ី និងអឺរ៉ុប

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 20-04-2022

ព័ត៌មានសិក្សា

ចុះឈ្មោះសិក្សាផ្ទាល់ ចំនួន ៨នាក់
ចុះឈ្មោះសិក្សាអនឡាញ មិនកំណត់

សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ ពុធ ពេញ ១ ថ្ងៃ

វេលាម៉ោង 9:00 ដល់ 11:00

និង 2:30 ដល់ 4:30

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត