ភាសាចិនកម្រឹតដំបូង វគ្គទី ២

ការសិក្សាតាមជំនាញតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស

ប្រភេទ ជំនួប + Live Stream
ចាប់ផ្តើមសិក្សា, 17-08-2021

ព័ត៌មានសិក្សា

ប្រឡងនិយាយ

BEI YI 邀请您参加预先安排的 Zoom 会议。 

主题:BEI YI的个人会议室  

加入 Zoom 会议 

https://us02web.zoom.us/j/9621209872?pwd=ZEZieFoyNHlGL2tUaEdFOE9kak9QZz09 

会议号:9621209872 

密码:123456

--------

មេរៀនទី ១៥ ឡើង ។ 
សិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ៍ វេលាម៉ោង ៥:៣០ រសៀល
តម្រូវការ :
- មានមូលដ្ឋានគ្រឹះ ភីងអ៊ីង (អាចសិក្សាកម្រឹតដំបូង វគ្គទី ១ ក្នុងស្វ័យសិក្សា ដែលបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ)
- សៀវភៅ បិច អាន និងនិយាយ ជាមួយគ្រូ (គ្រូជនជាតិខ្មែរ)

តម្រូវការ

  • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍
  • តម្រូវការអ៊ីនធឺណែត