គណនីម្ចាស់អាជីវកម្ម អាចបង្កើតបានដោយសហការជាមួយមន្រ្តីមន្ទីរ ឬបង្កើតដោយខ្លួនឯង


សូមបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក