ជំនាញធ្វើនំ និងបង្អែម អាស៊ី និងអឺរ៉ុប ភាគ 9 នាថ្ងៃទី 11/05/2022