ជំនាញធ្វើនំ និងបង្អែម អាស៊ី និងអឺរ៉ុប ភាគ 12 នាថ្ងៃទី 25/05/2022