ក្រសួង មន្ទីរ និងវិទ្យាស្ថានជាតិ

ខាងក្រោមនេះជាតារាងនៃអង្គភាពដែលចុះបញ្ជីការបណ្តុះបណ្តាលចូលប្រព័ន្ធ

ឈ្មោះស្ថាប័ន កូដ
នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ Admin
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ KH-1
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត បាត់ដំបង KH-2
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត កំពង់ចាម KH-3
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង KH-4
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ KH-5
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត កំពង់ធំ KH-6
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត កំពត KH-7
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត កណ្តាល KH-8
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត កោះកុង KH-9
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ក្រចេះ KH-10
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត មណ្ឌលគិរី KH-11
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ភ្នំពេញ KH-12
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ព្រះវិហារ KH-13
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ព្រៃវែង KH-14
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ KH-15
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត រតនគិរី KH-16
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត សៀមរាប KH-17
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ព្រះសីហនុ KH-18
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង KH-19
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ស្វាយរៀង KH-20
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត តាកែវ KH-21
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ KH-22
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត កែប KH-23
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ប៉ៃលិន KH-24
មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ KH-25